Surasak Montree
ระบบบันทีกข้อมูลนักเรียนเพื่อพิมพ์เอกสารมอบตัว สำหรับนักเรียนใหม่ (ม.1 ม.4 และ ม.4 ที่เป็นนักเรียน ม.3 เดิม)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัว

1. ส่งเอกสารทาง Online
นักเรียนต้องนำเอกสารตัวจริงและสำเนาตามที่โรงเรียนกำหนดมาส่งในวันมอบตัวด้วย
2. บันทึกข้อมูลการมอบตัว
เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลได้แล้ว ขอความกรุณานักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
3. พิมพ์เอกสารมอบตัว
เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลได้แล้ว ขอความกรุณานักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และส่งเอกสารทาง Online ให้ครบถ้วน
4. นักเรียน ม.1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2564
นักเรียน ม.4 รวมถึงนักเรียน ม.4 ที่เป็น ม.3 เดิม มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

การมามอบตัวที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รูปถ่ายนักเรียน อนุโลมให้ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนของโรงเรียนอื่นใด้ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายได้ทัน แต่ต้องนำรูปถ่ายที่สวมชุดนักเรียนของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ปักดาวตามคณะสี) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป เขียนชื่อ นามสกุล ระดับชั้น เลขประจำตัวประชาชนที่หลังรูป แยกใส่ซองจดหมาย 2 ซอง ซองละ 2 รูป และเขียนชื่อ นามสกุล ระดับชั้น เลขประจำตัวประชาชนที่หน้าซอง โดยซองแรกนำมาส่งที่ห้องวิชาการ และซองที่สองนำมาส่งที่ห้องกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ภายหลังจากการสอบคัดห้องเรียนและทราบห้องเรียนแล้ว และจะประกาศให้ทราบคณะสีอีกครั้ง เพื่อปักดาวตามคณะสี จากนั้น Upload เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย ส่งเอกสารทาง Online ให้เรียบร้อย