ประกาศผลวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ


ผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถนำไปจอดได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
(จอดได้ประมาณ 10 คัน ห่างจาก ร.ร. 200 เมตร) และ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
(จอดได้ประมาณ 100 คัน ห่างจาก ร.ร. 50 เมตร)
เนื่องจากสถานที่จอดภายในโรงเรียนมีจำนวนน้อย และการจราจรติดขัดมาก

................................................................

ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

..............................................................

รายชื่อนักเรียนที่นั่งสอบและห้องสอบเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ 15

รายชื่อนักเรียนที่นั่งสอบและห้องสอบฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

......................................................

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสมัครแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสมัครแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสมัครแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสมัครแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่สมัครแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่สมัครแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3 )

...................................................................................

ใบสมัครการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น( ม. 1 – 3 )

ระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

ใบสมัครการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7( ม. 4 – 6)

ระเบียบการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

หนังสือนำเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ใบเปลี่ยนตัวผู้สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ 
วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร รัชกาลที่ 10

พระราชทาน อาหารเช้าและกลางวัน แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มาร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ติดต่อ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-277-0663, 02-277-3690 , 02-277-3692, 02-275-5147