กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก PLC งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA)
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 .pdf
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564.pdf
งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) แบบกรอกข้อมูล แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564