กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก PLC
บันทึกข้อความ ขอตั้งกลุ่ม PLC.doc
บันทึกข้อความขอส่งรายงานPLC.docx
ปฏิทินปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC.doc
รายงานการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2563.doc
แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม PLC.doc
คำสั่งงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) แบบกรอกข้อมูล แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564