๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ วันครบรอบ ๕๐ ปี วันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐น. - ๒๒.๐๐น.

งานราชพฤกษ์ราตรี ๕๐ ปี บุตร ทบ. - สุรศักดิ์มนตรี

ราตรีคืนสู่เหย้าชาวเขียว เหลือง - น้ำเงิน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

บัตรโต๊ะธรรมดา ราคา ๓,๕๐๐ บาท

คลิก กำหนกการ งานราชพฤกษ์ราตรี ๕๐ ปี บุตร ทบ. - สุรศักดิ์มนตรี


งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ในภาคเรียนที่ ๒ ทุกปีการศึกษา
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๖ ชั้น ๓ )
รายชื่อนักเรียน ดังเอกสารแนบ คลิก


กรอกประวัติแบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

กรอกประวัติแบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

» ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ (IEP) «
» ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) «

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ID plan ไฟล์ Word

แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล LOG-BOOK PLC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขออัตราเพิ่มพนักงานขับรถยนต์ ในราชการของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบิติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP จำนวน ๑ อัตรา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานนโยบายและแผน (นผ.01 - นผ.04) )

2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน (นผ.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนติดเล่มปพ ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคาร ๖ ชั้น ๑

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางห้องเรียนเสริมวิชาการ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่องยกเลิศประกาศ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ สอบราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR)

รายงานการพัฒนา 56 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ 2559

ระบบ My Office

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400